HARDWARE

Влезни единици

Излезни единици

Компјутерски систем

Видови на компјутери

Периферни уреди

Мемориски уреди

Контролна единица-куќиште

Современи технологии на пазарот

Современи технологии на пазарот-виртуелна реалност

Современи технологии на пазарот-виртуелна реалност

Современи технологии на пазарот-виртуелна реалност

Современи технологии на пазарот-холограм

SOFTWARE

Видови на софтвер - прва презентација

Видови на софтвер - втора презентација

Оперативен систем

Фолдери и датотеки

Компресија и архивирање

Злонамерен софтвер и заштита од него

ПРОГРАМИРАЊЕ C++

УЧЕБНИК C++

Dev-CPP Download

CodeBlock Download

CodeBlock компајлери download

OnLine Compiler CPP

Алгоритми

Програмирање

Програмирање и програмски јазици

Структура на програм во C++

Вежба наредби за влез и излез

Домашна задача

Вежба Оператори ++ и --

Вежба Константи

Вежба Наредба If

Вежба Наредба If-else

Вежба Наредба Switch

EXCEL - YOUTUBE

Работа со EXCEL

Работна околина на EXCEL

Работа со редици и колони

Математички функции 1 во EXCEL

Математички функции 2 во EXCEL

Форматирање на текст во EXCEL

Работа со графикони во EXCEL

Функција Sumif во EXCEL

Функции Count, CountA, CountBlank во EXCEL

Сортирање во EXCEL

Филтрирање во EXCEL

PIVOT табели во EXCEL

EXCEL - ВЕЖБИ

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

Вежба 4

Зачувајте ја вежбата - ucenici.xlsx и работете

Зачувајте ја вежбата - kompjuteri.xls и работете

PIVOT табелa за следниот пример

Зачувајте ја вежбата и направете ПИВОТ табела

КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Учебник - Компјутерски мрежи и интернет


Поим за компјутерска мрежа

Периферни уреди и додатна опрема во компјутерска мрежа

Историја развој и функционирање

Дефинирање на поимите WWW, HTTP, URL и останати поими поврзани со интернет

Пребарување и користење податоци од интернет

Теоретски аспекти на социјалните мрежи - Презентација 1

Теоретски аспекти на социјалните мрежи - Презентација 2

{{hr_out}}