БАЗИ НА ПОДАТОЦИ, C++, ADOBE Photoshop и HTML

РАБОТА СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

Бази на податоци - MS Access ТЕОРИЈА

Бази на податоци - MS Access

Бази на податоци -MS Access ТАБЕЛИ

Бази на податоци -MS Access ФОРМИ ЗА ВНЕС

Бази на податоци -MS Access ИЗВЕШТАИ

Бази на податоци -MS Access РЕЛАЦИИ МЕЃУ ТЕОРИЈА

Бази на податоци -MS Access БАРАЊА/ПРАШАЛНИЦИ


PHOTOSHOP (Youtube)

PhotoPea - програм за обработка на слики Онлине

Gimp - програм за обработка на слики

Photoshop работа со LAYERS

Photoshop селектирање

Photoshop спојување на две слики

Photoshop спојување на повеќе слики

Photoshop анимација со FRAMES

Photoshop анимација со TIMELINE

Photoshop анимација со MASKING

Анимација OnLine


ONLINE ЖИВЕЕЊЕ

Поим за блог (web дневник) Презентација 1

Поим за блог (web дневник) Презентација 2

E-mail (Електронска пошта) Презентација 1

E-mail (Електронска пошта) Презентација 2

E-mail (Електронска пошта) Презентација 3

Дигитален отпечаток

Дигитален маркетинг Презентација 1

Дигитален маркетинг Презентација 2


КРЕИРАЊЕ WEB СТРАНИ - HTML

HTML и каскадни стилови CSS - Теорија

Дефинирање на поимите WWW, HTTP, URL и останати поими поврзани со интернет

Основни елементи - тагови во HTML

Основни и други елементи - тагови во HTML

HTML 1 (Youtube)

HTML 2 (Youtube)

HTML боја,големина,фонт на букви (Youtube)

HTML едноставна WEB страна (Youtube)


КРЕИРАЊЕ WEB СТРАНИ - CSS Каскадни стилови

HTML и каскадни стилови CSS - Теорија

Поим за каскадни стилови

Работа со каскадни стилови{{hr_out}}